31 Mar. 2023

Project Manager/Programma Manager

40
Gelderland

Aanvraag ICAP21643 Tijdelijke inhuur

Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Project Manager/Programma Manager.

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
De primaire verantwoordelijkheid van de project manager is er voor te zorgen dat de projecten de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de project manager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming. De project manager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De project manager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De project manager onderhoudt het contact met product owner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de project governance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster heeft regie op haar verander ambitie vanuit verschillende roadmaps. Deze zijn onderverdeeld in Waardestromen en Ondersteunende Diensten. Tot Waardestromen horen de producten en diensten die directe waarde leveren voor de klanten van het Kadaster. De Ondersteunende Diensten bevatten de producten en diensten die de waardestromen ondersteunen (enablers) en de producten en diensten die de interne Kadaster organisatie ondersteunen. Elke roadmap heeft een eigen Dienst- en Product Manager (DPM). In de roadmap voor de ondersteunende dienst Klant Interactie Services staat de gewenste verandering op het Klantdomein voor nu en de komende 3 jaar. Denk hierbij aan onderwerpen als CRM, CIAM, Portals, Webwinkels en WCAG. Binnen deze roadmap wil het Kadaster een grote samenhangende verandering realiseren om daarmee weer helemaal klaar te zijn voor de toekomst. Dit betekent onder andere modernisering en uitbreiding van de huidige klantcontactkanalen, voldoen aan wetgeving, security en compliancy eisen en het leveren van een inclusieve dienstverlening en het tegemoet komen aan de veranderende klantwensen en behoeftes. De roadmap Klant Interacties Services (KIS) vormt een spil in alle veranderbehoefte binnen het Kadaster met een klant component. Om deze samenhangende behoefte de komende jaren goed te organiseren is er visie en daadkracht en slagkracht nodig. Om de DPM hierbij te ondersteunen zoeken we een ervaren Programma Manager met aantoonbare ervaring in een verander traject met veel stakeholders. Deze Programma Manager is organisatie sensitief en zorgt samen met het productteam dat de veranderingen binnen het KIS Domein volgens een nog te ontwikkelen visie en op basis van prioriteit wordt uitgevoerd. Het ‘programma’ bestaat uit dat deel van de KIS roadmap die hier het meeste aan bijdraagt. Deze verandering zal veel aanpalende diensten raken. De Programma Manager organiseert dat deze aanpalende diensten rekening houden met de impact vanuit dit ‘Programma’ en dat het programma zo veel mogelijk rekening houdt met de wensen vanuit deze diensten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar een kandidaat met gevoel en ervaring voor het klantdomein, waarbij het niet (uitsluitend) gaat om het uitvoeren van een volledig uitgeschreven project, maar om het bijsturen op te realiseren klantdoelen. Nieuwe inzichten kunnen vragen om bijsturing en het integrale karakter van de roadmap vraagt om afstemming tussen projecten. Het projectteam heeft dan ook een multidisciplinair karakter. Van IT, productmanagers, business architecten, communicatie, UX tot marketing etc.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn
-
Definieert samen met de interne opdrachtgever en opdrachtnemer de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
- Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.
- Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
- Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.
- Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).
- Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
- Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren.
- Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. De kandidaat is inzetbaar van 17 april 2023 tot en met 16 april 2024 voor 40 uur
2. WO werk- en denkniveau.
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager.
4. Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile.
5. Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement.
6. Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
7. Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement.
8. De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond.
9. Aantoonbare kennis van verandermanagement.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je geeft een beschrijving van de aanpak (max. 400 woorden) van een project waaruit blijkt dat u ervaring heeft met Klant domein vraagstukken (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
2. toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Competenties

- Resultaatgerichtheid;
- Analytisch vermogen;
- Netwerken;
- Helicopterview;
- Overtuigingskracht;
- Sturend vermogen;
- Onafhankelijkheid;
- Communicatieve vaardigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 17-04-2023
Duur: 16-04-2024
Optie op verlenging: 1x 6 maanden
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 31 maart 2023
Sluitingstijd: 9.00
Intakegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 of 12 april 2023 in Apeldoorn of via MS Teams.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Apeldoorn
Nicole Mons

Contactpersoon

Nicole Mons
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.